Lathet är inget funktionshinder

Dagligen får personer som beviljats parkeringstillstånd för funktionshindrade erfara att den reserverade platsen är upptagen av ett fordon som saknar tillstånd. Många parkerar utanför sjukhusets huvudingång, med största sannolikhet, för att man tillfälligt har en nedsatt rörelseförmåga, men tänker inte på att detta drabbar oss med kronisk nedsättning. Paradoxalt verkar de olagligt parkerade tro att vi funktionsnedsatta mer sällan är sjuka. Detta problem gäller i hela samhället, såväl utanför butiker, vid kommunala anläggningar som vid bostäder och många av oss tvingas vända hem för att komma tillbaka en annan dag.

För att beviljas tillstånd sker utvärdering av funktionsnedsättningens art hos läkare och polis. På parkeringsplats som är avsedd för fordon som används av rörelsehindrade får fordon inte stannas eller parkeras, om inte föraren innehar i 50 § 5 mom. avsett parkeringstillstånd, enligt Vägtrafiklagen §34. Påföljden för detta är parkeringsbot, eller kontrollavgift i de fall där man använder sig av säkerhetsföretag som övervakare. För att få använda sig av skyltning för handikapparkering, krävs tillstånd av väghållaren. När till exempel en butik har handikapparkering, ligger det alltså ansökning och beviljande bakom.

Ni företag som innehar parkeringsplatserna, se till att reglerna följs! Utanför stadsgränsen är det polisen man kontaktar och inom Mariehamn är det i de flesta fall parkeringsbiträdet. Du som ser någon parkera utan tillstånd, upplys om att det är olagligt, och påminn om hur kränkande beteendet är!

Att använda handikapparkering utan tillstånd, om det så är vid sjukhuset, butiken eller utanför kompisens lägenhet, kan likställas med att parkera i en korsning, på ett övergångsställe eller i en tunnel. Varken lathet eller dumhet är ett funktionshinder! Genom att använda parkering utan tillstånd, om så bara för ett mycket kort besök, kränks rätten att vara likvärdig i samhället för personer som beviljats tillstånd.

Miina Fagerlund (S)
Nina Lindfors (MSÅ)