Öppet brev till den som ifrågasätter min personliga assistans

Idag för en vecka sedan, 4 maj 2016, hade vi kommunstyrelse (kst) möte. Ett av ärendena var ett rättelseyrkande som berörde mig som person, eller rättare sagt min rätt att ha personlig assistent med mig på mötena. Ärendet var från början konfidentiellt, men jag diskuterade innan med kommundirektören och framhöll min önskan om att ärendet skulle vara offentligt då jag finner det viktigt att ärendet kan användas för andra som kan behöva använda assistent i framtiden.

Självklart beviljades Rolf Karlsson, som hade inlämnat rättelseyrkandet, och jag jäv och avlägsnade oss således från rummet. Med mig hade jag min assistent. Vi pratade om ditten och datten när Karlsson plötsligt sa ”Du förstod vad jag menade med skrivelsen va?”. Jag svarade ärligt att jag inte gjorde det, eftersom jag tycker det borde vara en självklarhet.

Karlsson sa då ”Jag, och flera med mig, tycker det är konstigt att du ska ha med dig personlig assistent in på mötena. Hon kan ju föra dig hit, men sen klarar du ju dig själv.” Jag frågade om jag även skulle lämna rullstolen utanför, eftersom den är mina ben och hon är mina händer.” På detta svarade Karlsson att det är en helt annan sak. Jag förstår inte skillnaden.

Hade rättelseyrkandet varit skriven för att utreda huruvida man bör bevilja närvaro under någon paragraf vid första mötet, eller om man det hade varit för att avgöra huruvida assistentens namn ska skrivas ut eller inte, hade jag haft större öppenhet och förståelse. Men när Karlsson så rakt på sak ifrågasatte min rätt att ha assistent i direkt anslutning till mig, finner jag det både kränkande och diskriminerande.

Ja visst klarar jag av att sitta på ett möte själv och konversera, men vad händer om jag får kramp eller någon led luxerar på mig? Vem ska hjälpa mig då? Eller ska jag helt enkelt stiga ur rollstolen och gå ut och hämta min assistent? Eller ska jag begära att någon annan hämtar henne? Eller ska jag bara sitta kvar i hopp om en bättre morgondag? Och vad händer om jag vill ha ett glas vatten under mötet? Ska jag tvingas vända mig till någon av de andra ledamöterna och be dem göra det åt mig? Visst, det kan jag, men det gör inte att jag är där på lika villkor! Och vad händer om vi ska bläddra fram något ur en lagbok eller om jag behöver anteckna något med fler ord än jag själv klarar av att anteckna? Samma där, visst kan jag be en annan ledamot, men då är jag inte där på lika villkor. Jag vill kunna göra det med mina händer, det vill säga med assistentens händer för min räkning. Hur skulle det vara om Karlsson genomförde nästa kst-möte med tjocka, otympliga tumvantar utan tummar (som babyvantarna ser ut) på båda händerna? För visst klarar ju Karlsson av att delta i mötet fast han inte har full funktion i händerna.

Karlsson hade en bestämd åsikt att en läkare inte kan ta ställning till om jag ska ha med mig en assistent på slutna/konfidentiella möten eller inte och att det knappast är meningen att det ska vara på det viset. Han hänvisade till kommunallagen som tydligt säger att kommunstyrelsemötena är slutna.

Han hänvisade även till att ÅIC nyss haft styrelsemöte och att det inte borde ha kommit ut att två styrelsemedlemmar avgått och ändå hade det läckt ut till pressen. Han nickade mot min assistent som om det var hennes fel, trots att varken hon eller jag varit med där. Jag och min assistent frågade oss efteråt om Karlssons tystnadsplikt har andra kriterier än hennes? Borde inte tystnadsplikt vara tystnadsplikt oavsett vem som anger den? Och varför skulle en personlig assistent ha svårare att bevara tystnadsplikten än en fullmäktige vice-ordförande eller en styrelseledamot? Och betyder Karlssons sätt att se på saken att en person med hörselnedsättning som inte kan läsa på läppar och således behöver en teckenspråkstolk inte kan väljas in i kst eller nämnd pga sin funktionsnedsättning? Vi kanske kunde göra så att alla personer som använder hörapparat kunde stänga av dem under mötena och att alla höranden förses med hörselskydd, så behöver vi inte oroa oss för att någon ska bryta mot tystnadsplikten.

Handikappservicelagen 8c § säger klart och tydligt ”Med personlig assistans avses i denna lag den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet 4) i samhällelig verksamhet.

I Finlands grundlag 6 § står ”Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.”

I FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i artikel 29 står ”Konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjligheter att åtnjuta dem på samma villkor som andra och förpliktigar sig att a) säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i det politiska och offentliga livet på samma villkor som andra, direkt eller genom fritt valda ombud, däribland rättighet och möjlighet för personer med funktionsnedsättning att rösta och bli valda genom att b)aktivt främja en miljö där personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i skötseln av offentliga angelägenheter, utan diskriminering och på samma villkor som andra, samt uppmuntra deras deltagande i offentliga angelägenheter däribland genom i) att delta i enskilda organisationer och sammanslutningar som är verksamma i landets offentliga och politiska liv och i politiska partiers verksamhet och förvaltning”

Som mångårig ordförande i socialnämnden, där man ansvarar för frågor kring personer med funktionsnedsättning, torde Karlsson haft kännedom om dessa lagar och förordningar. Ändock finner han det olämpligt att jag använder mig av, den av socialnämnden beviljade personliga assistansen, vid möten, i detta fall kst-möten som är slutna.

Så jag säger bara det; rör inte min personliga assistent! Rör inte mina händer, min fysiska kontroll och min avläsning, för det är det hon är för mig! Utan henne kan jag inte delta i mötena, utan henne kan jag inte vara likställd er andra i samhället.

Jag är stolt över det beslut som kst enhälligt tog och jag är tacksam över det stöd jag känner. ”Kommunstyrelsen lämnar rättelseyrkandet utan åtgärd och tidigare upprättade protokoll utan korrigering, med hänvisning till att assistents närvaro ändå går att utläsa ur protokoll, och konstaterar närvarorätt för ledamots enligt handikappservicelagen 8 c § beviljad personlig assistent, med hänvisning till grundlagens 6 §”

Jag hoppas att detta hädanefter kommer att verka som riktgivande för hela kommunens förtroendevaldas verksamhet, att man inte längre kan ifrågasättas om man som funktionsnedsatt använder sig av sin lagliga rätt av personlig assistans.

Och ni andra som Karlsson syftade på med ”Jag, och flera med mig, tycker det är konstigt att du ska ha med dig personlig assistent in på mötena” ber jag att tar kontakt med mig personligen, så att jag kan förklara vad och varför jag är beviljad personlig assistans. Alla har självklart inte lika god insyn i mitt ärende som Karlsson torde ha, därför kan jag förstå att det från utomstående kan te sig märkligt. Man kan inte veta, om man inte frågar, så hör av er! Jag berättar gärna och svarar på frågor med öppet sinne!

Slutligen vill jag påpeka det absurda i att kommunen skulle ha rätt att skriva ut min assistents namn i offentliga protokoll. Min assistent lyder under tystnadsplikten. Det innebär att hon inte får säga var hon jobbar, för vem hon jobbar, vad hon har gjort eller var hon har varit. Hur i hela fridens dagar skulle det då kunna vara okej att man skrev ut hennes namn i protokollen? Som sagt, jag är glad att kst tog ett enhälligt beslut. Bra jobbat!

EDIT: Eftersom det uppkommit frågor om den beviljade assistansen, väljer jag här att informera kort om den. Jag är beviljad personlig assistans även i samhällelig verksamhet, t.ex. på möten. Detta har förvaltningsdomstolen fastslagit. Det har således aldrig varit frågan om att min assistent inte skulle uppbära lön under mötet. Karlsson ifrågasatte till mig hennes rätt att vara närvarande i samma rum som kst under mötet. Hans åsikt var att hon skulle sitta utanför mötesdörren och således även lyfta lön, eftersom han anser att jag klarar mötet på egen hand och hon inte är invald i kst. Än en gång, det här handlar alltså inte om pengar över huvudtaget. Jag vill samtidigt tacka för all respons på mitt inlägg! Det värmer!

Miina Fagerlund (s)