Våra viktiga(s)te avtryck

Nu har sommaren gått och vi har hösten på antågande. Det känns extra tydligt idag när det blåser 20 m/sek i byarna. För NÅS, Norra Ålands socialdemokrater, kommer hösten att innebära fortsatt starkt engagemang i kommunalpolitiken, men även fokus på den kommande höstens kongress. NÅS har representanter i alla arbetsgrupper som nu jobbar på att ta fram ett förslag till partiprogram som ska presenteras på kongressen. Det är där vi tillsammans bygger grunden får vårt arbete.

Så, vad har vi gjort hittills, utöver att vi fört aktuella diskussioner och ifrågasatt när så har behövts? Här kommer en sammanställning över NÅS arbete ur fullmäktigeprotokollen i Finström sedan första mötet 2021.

I Finström är jag, Miina Fagerlund, och Freddie Forsman som ordinarie i fullmäktige, med Helena Lundberg och Gun-Britt Johansson som ersättare. I samhällsnämnden är Helena Lundberg ordinarie och Freddie Forsman ersättare. I invånarnämnden är Fia Hellsten ordinarie med Arezoo Naely ersättare.

Möte nr 1 – 11 februari 2021, Motion om inventering av kommunens verksamhet

Då sparkraven ekade mellan väggarna i kommungården, lämnades en motion in av (c) där motionären föreslog att ge förvaltningen i uppdrag att inventera kommunens verksamhetsområden och kartlägga vilka områden som är lagstadgade samt en konsekvensbedömning av inbesparingar på icke lagstadgade områden inför budgetarbetet för år 2022. Kommunstyrelsen ansåg att arbete redan utfördes i enlighet med motionärens önskan inom en redan tillsatt arbetsgrupp, men vi inom (s) ansåg att det arbetet inte var tillräckligt djupgående. Det räcker inte med att sammanställa en listas på vilka icke-lagstadgade tjänster man skulle kunna spara pengar på genom att dra in. Man måste även se över vilka konsekvenser det ger till våra kommuninvånare.

Diskussion:
Ledamot Miina Fagerlund föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att motionärens förslag om konsekvensbedömning av inbesparingar på icke lagstadgade områden, inte beaktas i tillräcklig grad i det pågående arbetet inom arbetsgruppen, och beslutar därför att förtydliga tilläggsuppdrag om konsekvensbedömning. Förslaget vinner understöd.

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt Miina Fagerlunds förslag, att kommunfullmäktige konstaterar att motionärens förslag om konsekvensbedömning av inbesparingar på icke lagstadgade områden, inte beaktas i tillräcklig grad i det pågående arbetet inom arbetsgruppen, och beslutar därför att förtydliga tilläggsuppdrag om konsekvensbedömning.


Möte nr 5 – 14 oktober, Förslag till taxor och avgifter 2022

I skymundan för större sparåtgärder, dök en för oss i (s) en märklig höjning i förslaget till taxor och avgifter. Vi förde därför en diskussion på mötet om att vi ansåg att en minimal höjning för aktivitetsavgifter för elevklubbar inte var försvarbart ur individens synpunkt som skulle få en procentuellt hög kostnadsökning, gentemot den minimala intäkt det skulle ge kommunen. Trots att inget stöd gavs vid diskussionen, blev utfallet som vi önskade. Då det finns två ledamöter med EJ (Erika Johansson och Elof Johns), skrivs inte hela namnet ut här nedan.

Diskussion: Ledamot Miina Fagerlund understöder kommunstyrelsens förslag, med undantag av Aktivitetsavgifter för elevklubbar, där hon föreslår oförändrad avgift mot tidigare.
Förslaget vinner understöd av Freddie Forsman.
Kommunstyrelsens förslag vinner understöd av Håkan Lundberg.

Omröstning:
Kommunfullmäktige går till omröstning där kommunstyrelsens förslag (JA) ställs mot Fagerlunds förslag (NEJ), med utfall enligt följande:
JA:

Leif Andersson, Håkan Lundberg, Bodil Rådland, Christian Rögård, Björn Blomqvist, EJ (6)
NEJ:

Solveig Gestberg, Jenny Berglund, Miina Fagerlund, Freddie Forsman, Tom Henriksson, EJ, Leif Karlsson, Åke Mattsson (8)

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning med utfallet 6 mot 8 enligt Miina Fagerlunds förslag, att taxor och avgifter för år 2022 fastställs enligt bilaga, med undantag av Aktivitetsavgift för elevklubbar, som fastställs såsom oförändrad.

Möte nr 7, 16 december – Tillgänglighetsanpassa badplats i kommunen

Alla ska ha möjlighet att bada. Idag finns ingen tillgänglig badplats på Åland. Finström kunde bli den första. Bra för såväl kommuninvånare som för turismen. Du kan läsa hela motionen här nedan. Vi ser fram emot att se motionen förverkligad!

Beslut: Kommunen ansvarar idag över tre badstränder i Bamböle, Godby och Tjudö. Som framgår ur motionen är ingen offentlig badplats idag tillgänglighetsanpassad. Under de senaste åren har dock bryggan vid Bamböle badstrand anpassats för rullstol och parkeringen har försetts med två handikapplatser.
Ansvarige fritidsledarens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att följande mål införs i kultur och fritidsbudget år 2022: Mål: Ålands första offentliga tillgänglighetsanpassade badplats år 2023 Aktivitet: Att under år 2022 utreda förutsättningarna och kostnaderna för att tillgänglighetsanpassa en av kommunens badplatser år 2023. I utredningen ska även möjligheten till bidrag för ändamålet utredas. Med detta föreslås därmed hemställningsmotionen (KF § 7/18.2.2021) färdigbehandlad.

Möte nr 7, 16 december – Eventuellt flyktingmottagande och ansvar för integration

Detta ärende väckte stor frustration hos oss i (s). Fullmäktige ansåg sig inte ha resurser för att ta emot kvotflyktingar. Man hänvisade bland annat till att man saknade uppdaterad integrationsplan och att man ännu inte hade något besked om ansvarsfördelningen mellan kommunen och landskapet. För oss i (s) är det en fullständigt orimlig orsak till att inte ta emot kvotflyktingar! Vi har en skyldighet att se till att vi uppfyller dessa krav och då är det vi som kommun som måste se till att åtgärda det som vi inte fullbordat. Det ska vara på vår bekostnad, inte på flyktingarnas. Dessutom hade vi (s) på frågestunden några möten tidigare påpekat behovet av att uppdatera integrationsplanen och att se över ansvarfördelningen. Dessvärre var majoriteten i fullmäktige av en annan åsikt än oss. Idag, i och med flyktingkrisen från Ukraina, är kommunerna skyldiga att ta emot flyktingar, oavsett resurser.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun gentemot Ålands landskapsregering låter meddela att man är positiv till mottagande av kvotflyktingar men inte anser sig ha möjlighet att ta emot fler kvotflyktingar år 2022, av organisatoriska skäl jämte fortsatta oklarheter i fråga om ansvarsfördelningen mellan primärkommunerna och kommunalförbundet Kommunernas socialtjänster KST rörande integrationsarbete och annat praktiskt i anslutning till flyktingmottagande, men att kommunens centralförvaltning ges i uppdrag att ta fram förslag till hur det interna ansvaret för integration ska organiseras samt därefter även förslag till uppdaterat integrationsprogram för kommunen, inom år 2022 första kvartal.

Diskussion: Ledamot Miina Fagerlund föreslår att Finströms kommun tackar ja till att ta emot kvotflyktingar år 2022. Förslaget vinner understöd av Freddie Forsman.

JA:
Leif Andersson, Mathilda Blixt, Andreas Kanborg, Leif Karlsson, Sandra Lignell, Håkan Lundberg, Bodil Rådland, Ove Söderman, Björn Blomqvist, Madeleine Lindblom = 10
NEJ:

Solveig Gestberg, Jenny Berglund, Miina Fagerlund, Freddie Forsman, Åke Mattsson, Christian Rögård = 6


Möte nr 1, 27 januari 2022 – Val av kommunstyrelse 2022-2023

Vi i NÅS anser att det är viktigt att alla partier som väljs in i fullmäktige ska representeras i nämnder och styrelse. Detta för att alla väljare ska ha representation där. Socialdemokraterna och liberalerna hade en överenskommelse vid mandatperiodens början om att Fredrik Andersson och Miina Fagerlund skulle dela på en plats i styrelsen, eftersom centern inte godkände en egen plats i styrelsen till socialdemokraterna. Överenskommelsen var att Andersson (lib) skulle sitta två år och Miina Fagerlund (s) två år. Detta för att stödja gemensamma mål i kommunen. Inför detta möte, fick vi information om att liberalerna inte skulle komma att lägga fram förslag på socialdemokraterna i styrelsen. Vi valde då att själva lägga ett förslag. Förslaget fick inget understöd. Då liberalerna valde att inte hedra vår överenskommelse, reserverade jag, Miina Fagerlund, mig mot beslutet. För oss i NÅS är överenskommelser viktiga.

Diskussion:
Ledamot Christian Rögård föreslår att antalet ledamöter fastställs till sju (7). Förslaget vinner understöd.

Ledamot Elof Johns föreslår Sven-Anders Danielsson som ordförande med Tomas Mattsson som ersättare, Lene-Maj Johansson som andra vice ordförande med Carola Boman som ersättare, ledamot Leif Karlsson med Gun Carlson som ersättare samt ledamot Madeleine Lindblom med Rasmus Schönberg som ersättare. Förslaget vinner understöd.


Ledamot Christian Rögård föreslår

Cecilia Berndtsson som vice ordförande med Anna Hedenberg som ersättare, ledamot Per Lycke med Juho-Pekka Savolainen som ersättare samt ledamot Fredrik Andersson med Jonna Granberg som ersättare. Förslaget vinner understöd.

Helena Lundberg föreslår ledamot Miina Fagerlund till ordinarie med Mathias Franzas som ersättare. Förslaget vinner inte understöd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att antalet ledamöter fastställs till sju (7). Till ledamöter och personliga ersättare i kommunstyrelsen åren 2022–2023 beslutar kommunfullmäktige enhälligt att utse följande:
Ordförande: Sven-Anders Danielsson med ersättare Thomas Mattsson
I vice ordförande: Cecilia Berndtsson med ersättare Anna Hedenberg
II vice ordförande: Lene-Maj Johansson med ersättare Carola Boman
Ledamot: Leif Karlsson med ersättare Gun Carlson
Ledamot: Madeleine Lindblom med ersättare Rasmus Schönberg
Ledamot: Per Lycke med ersättare Juho-Pekka Savolainen
Ledamot: Fredrik Andersson med ersättare Jonna Granberg

Ledamot Miina Fagerlund reserverade sig mot beslutet.

Möte nummer 2, 3 februari – Fastigheter och markområden

När diskussioner fördes kring inbesparningar genom att avstå från icke-lagstadgad service, lämnade vi (s) in en motion om att även se över fastigheter och markområden som ett alternativ vid diskussioner om sparåtgärder. Hela motionen kan du läsa här nedan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att sammanställningen antecknas till kännedom. Vidare föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att ytterligare avyttring av markområden inte initieras i nuläget då kommunen har områden ute till försäljning men att tidigare beslut om att avyttra hyresfastigheter då landskapslån har släppt bibehålls. Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen kan anses vara färdigbehandlad.

Möte nummer 2, 3 februari – Tillgänglighet i kommunen

Alla människor har lika rättigheter och skyldigheter i samhället. Inför kommande budgetdiskussioner behövs ett underlag för vilka åtgärder som behövs för att göra vår kommun tillgänglig för alla individer. Hela motionen kan du läsa här nedan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att sammanställningen antecknas till kännedom. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för hörslinga till sammanträdesrummet i kommungården. Vidare åtgärder för tillgänglighetsanpassningar görs i samband med budgetprocessen. Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen kan anses vara färdigbehandlad.

Diskussion:
Ledamot Miina Fagerlund föreslår att ett tillägg om att avhjälpning av lättare hinder ska ses över och om möjligt utföras inom ramen för årets budget. Förslaget vinner understöd.

Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att förvaltningen även får i uppdrag att avhjälpa lättare hinder inom ramen för budgeterade medel.


Möte nummer 4, 16 juni – Val av representanter till arbetsgrupp Äldreomsorgen i Finströms kommun

Eftersom vi (s) ser äldreomsorgen som en av våra stora hjärtefrågor, önskade vi en plats i arbetsgruppen som ser över äldreomsorgen i vår kommun. Vi lyfte på mötet vikten av att alla partier är representerade i gruppen, för att på bästa sätt hitta lösningar som alla kan vara ense om. Vårt förslag fick tyvärr inget gehör. I gruppen sitter alltså två från liberalerna och tre från centern. Vi önskar gruppen lycka till och hoppas på att löften om transparens och öppenhet gentemot hela fullmäktige upprätthålls.

I styrelsen: Förslag av Leif Karlsson att kommunfullmäktiges representanter till gruppen utses av kommunfullmäktige 16.6
Förslag av Fredrik Andersson att Per Lycke utses till gruppen
Förslag av Leif Karlsson att Cecilia Berndtsson utses till gruppen
Förslagen understöddes enhälligt.

I fullmäktige:
Förslag av Freddie Forsman att Miina Fagerlund utses till gruppen
Förslaget understöddes inte
Förslag av Elof Johns att centerns fullmäktigegrupp får tre platser i arbetsgruppen och föreslår Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan Lundberg
Förslaget understöddes av Rolf Karlsson

Beslut: Kommunfullmäktige beslöt att utse Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan Lundberg som kommunfullmäktiges representanter i gruppen.

Möte nummer 3, 24 mars – Utlåtande över lagstiftning om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi

En kommun i kris kan ses på många olika sätt. Det är viktigt att säkerställa att invånarna får den lagstadgade service de har rätt till. För det krävs en tillräcklig ekonomi. Likviditet är det som visar förmågan att betala skulder och utgifter, eller enkelt sagt; skillnaden mellan pengarna som kommer ni och pengarna som ska gå ut. Med ett nyckeltal för likviditet, kan man se om kommunen har möjlighet att upprätthålla tillräcklig service för sina invånare, eller inte. Oavsett om det är en stor kommun eller en liten.

Diskussion:
Ledamot Håkan Lundberg föreslår att kommunstyrelsens förslag godkänns med tillägget att det ska vara tydligt i lagstiftningen att samgångsstöd utgår även vid tvångssammanslutning.

Ledamot Miina Fagerlund föreslår att ett ytterligare tillägg läggs in om att ett nyckeltal för likviditet bör läggas in som ett av kriterierna.
Förslaget vinner understöd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med Håkan Lundbergs tillägg om att det ska vara tydligt i lagstiftningen att samgångsstöd utgår även vid tvångssammanslutning samt Miina Fagerlundstillägg om att ett nyckeltal för likviditet bör läggas in som ett av kriterierna.


Möte nummer 4, 16 juni – Pride flaggning

Forskning och utredningar visar att vi i vårt samhälle, här och nu, bland dig och mig, har människor som på grund av sin sexuella läggning känner sig diskriminerade eller hotade. Att visa att vi står upp för allas lika värde och allas rätt att älska och bli älskade, är det minsta vi kan göra. Något som borde vara en självklarhet, men som inte är det. Vi ser fram emot att se Pride flaggorna vaja i Finström från och med i år! Du kan läsa hela motionen här nedan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Finströms kommun med anledning av motionen införskaffar lämpligt antal Pride-flaggor, som hissas vid kommunala anläggningar under Pride-veckan på Åland. Beslutet ges NÅUD:s förbundsstyrelse till kännedom.

Vilka frågor vill Du att vi ska bevaka i höst?

Miina Fagerlund (s)

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s