Valet 2015

Mina kommentarer finns i detta format i texten. Ändringarna är gjorda i september 2019.

Förbättra tillgängligheten på Åland. Tillgängligheten är så klart fysisk framkomlighet i samhället på alla nivåer, men också kommunikation, information och bemötande. Genom tydliga tillgänglighetsbestämmelser i diskrimineringslagen och i bygglagen, vill jag skapa förutsättningar för detta. Jag tror på lika värde och lika rättigheter.  För detta behövs Kommunernas socialtjänst (KST).

Den 31 augusti 2017 utfärdades ändring av Plan- och bygglagen där tillgänglighet och universell design fördes in. Jag hade gärna sett en mer krävande skrivning av lagen, men det är ett steg i rätt riktning.
39 § Allmänna områdens tillgänglighet
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på ett allmänt område ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.
65 § Allmänna krav på byggnadsverk vid nybyggnad eller ändring
Ett byggnadsverk ska vara lämpligt för sitt ändamål, utformas och placeras med hänsyn tagen till stads- eller landskapsbilden och med minsta möjliga negativa miljöpåverkan samt vara tillgängligt och användbart för personer.
I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde ska enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i enlighet med bestämmelser som meddelats med stöd av denna lag

Skapa en trygg skolgång. Skolan är en viktig grundsten i vårt liv. Den ska vara en trygg plats där alla individer får utrymme att utvecklas och växa. Jag tror att man med resurser och hög vuxennärvaro kan skapa ett arbetsklimat som gynnar såväl elever som anställda i skolvärlden. Som politiker är det mitt ansvar att se till elevernas bästa, även i obekväma situationer.

Revidering av grundskolelagen görs. Här ser jag möjligheter till ökade resurser på en mer individanpassad grund.

Se arbetstagaren som en värdefull resurs i företagsverksamheten, inte som en utbytbar arbetskraft. Jag vill att arbete ska vara en naturlig väg in i samhället för inflyttade ålänningar. Jag vill se fler kvinnor i ledande positioner och se personer med funktionsnedsättning som en naturlig del av arbetslivet. Det ska löna sig att arbeta också för sjuk- och invalidpensionärer genom förhöjd inkomstgräns och förändrad lagstiftning.

Här finns mycket kvar att göra. Jag deltar i projektet Arbete för alla som ordnas av Ålands Handikappförbund. Jag är medlem i Röda Korsets vängrupp och har därigenom rent praktiskt hjälpt inflyttade ålänningar att få en väg in i arbetslivet på Åland.

Ge människor i behov av hjälpmedel en mer jämlik och anpassad vardag. Det ska inte vara ekonomin som avgör hur mycket hjälpmedel man har att tillgå. På samma sätt som vi idag får dra av i deklarationen för glasögon och linser, vill jag att även hjälpmedel som inte subventionerats eller finansierats ska vara avdragsgillt.

I februari 2017 framkom att det är möjligt att hjälpmedel som man inte på annat sätt fått stöd eller bidrag för KAN PÅYRKAS SOM AVDRAG i beskattningen.

Förändringar behövs. Jag vill vara din röst i politiken. Här kan jag påverka.

Tillsammans. Människovärde. Möjlighet för alla. Tilltro till mänsklighet, mångfald och samarbete. Att våga stå stadigt när stormen yr och ödmjukt ta emot kunskap och lärdom livet igenom.

 

Jag vill gärna höra av dig!
0457 34 25 119
miina@aland.net
http://www.miinaf.wordpress.com